Follow Us
Also Visit

ARTUR font

— Created in by

thumbnail thumbnail
ARTUR font by ATRAX
Download
2,720 downloads
Add to Favorites
31 favorites (show)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 votes
The license information for this font is unknown Contact Designer
80pt
ARTURRegular sample text
ARTURRegular (Version 001.000) ARTUR.ttfView Font Info 118 characters — View All
ARTURRegular sample text
ARTURRegular (Version 1.000;P) ARTUR.otfView Font Info 118 characters — View All

0 Comments

    No comments yet.
or sign up to post a comment.

Tags

My Tags

No tags yet.

About

Added (10 years ago) by
fontspace avatar fontspace

Description

THIS FONT DEDICATED MY SON

Copyright

Copyright (c) ATRAX, 2004. All rights reserved.

License

:: [L I C E N C J A] :: <br> <br>:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafał Brzeziński <br>font zawiera duże i małe litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. <br> <br>:: możesz : <br>--->tworzyć dowolną ilość kopii fonta <br>--->instalować fonta na dowolnej liczbie komputerów <br>---> wykorzystywać go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, że nie mają one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój własny użytek a nie w celu zarobienia pieniędzy] <br>---> udostępniać fonta na stronie www ale pod warunkiem, że zachowasz plik z czcionką bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta <br> <br>:: bez zgody autora nie możesz modyfikować pliku z fontem, a szczególnie zmieniać nazwy fonta, usuwać informacji o autorze, usuwać pliku z licencją <br> używać fonta do jakichkolwiek działań komercyjnych <br> sprzedawać fonta albo udostępniać go na płatnych, lub częściowo płatnych stronach www <br> <br>:: wszelkie uwagi proszę kierować na adres : antrax27@wp.pl <br>Rafał Brzeziński <br> <br>:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl <br> <br>Jeśli chesz używać tego fonta w celach komercyjnych proszę o kontakt. <br> <br>ATRAX <br>Rafał Brzeziński <br>antrax27@wp.pl <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------- <br>The font ARTUR that was designed by me, <br>contains large & small letters, digits <br>and some punctuations. <br> <br>It's freeware. <br>You can use it in your private projects, <br>if you want to put it to the commercial <br>projects please let me know. <br> <br>font can be redistributed in condition <br>that it will be free of charge <br>and with this readme file attached. <br> <br>Hope you like ARTUR and it will be <br>useful in your work :) <br> <br> <br>ATRAX <br>Rafał Brzeziński <br>antrax27@wp.pl

Version

Version 001.000

Trademark

is a trademark of ATRAX.

Vendor

ATRAX
More info

Description

THIS FONT DEDICATED MY SON

Copyright

Copyright (c) ATRAX, 2004. All rights reserved.

License

:: [L I C E N C J A] :: <br> <br>:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafa³ Brzeziñski <br>font zawiera du¿e i ma³e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. <br> <br>:: mo¿esz : <br>--->tworzyæ dowoln¹ iloœæ kopii fonta <br>--->instalowaæ fonta na dowolnej liczbie komputerów <br>---> wykorzystywaæ go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ¿e nie maj¹ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w³asny u¿ytek a nie w celu zarobienia pieniêdzy] <br>---> udostêpniaæ fonta na stronie www ale pod warunkiem, ¿e zachowasz plik z czcionk¹ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta <br> <br>:: bez zgody autora nie mo¿esz modyfikowaæ pliku z fontem, a szczególnie zmieniaæ nazwy fonta, usuwaæ informacji o autorze, usuwaæ pliku z licencj¹ <br> u¿ywaæ fonta do jakichkolwiek dzia³añ komercyjnych <br> sprzedawaæ fonta albo udostêpniaæ go na p³atnych, lub czêœciowo p³atnych stronach www <br> <br>:: wszelkie uwagi proszê kierowaæ na adres : antrax27@wp.pl <br>Rafa³ Brzeziñski <br> <br>:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl <br> <br>Jeœli chesz u¿ywaæ tego fonta w celach komercyjnych proszê o kontakt. <br> <br>ATRAX <br>Rafa³ Brzeziñski <br>antrax27@wp.pl <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------- <br>The font ARTUR that was designed by me, <br>contains large & small letters, digits <br>and some punctuations. <br> <br>It's freeware. <br>You can use it in your private projects, <br>if you want to put it to the commercial <br>projects please let me know. <br> <br>font can be redistributed in condition <br>that it will be free of charge <br>and with this readme file attached. <br> <br>Hope you like ARTUR and it will be <br>useful in your work :) <br> <br> <br>ATRAX <br>Rafa³ Brzeziñski <br>antrax27@wp.pl

Version

Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38

Trademark

is a trademark of ATRAX.

Vendor

ATRAX
More info