Follow Us
Also Visit

ARTUR font

— Created in by

thumbnail thumbnail
ARTUR font by ATRAX
Download
2,735 downloads
Add to Favorites
31 favorites (show)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 votes
The license information for this font is unknown Contact Designer
80pt
ARTURRegular sample text
ARTURRegular (Version 001.000) ARTUR.ttfView Font Info 118 characters — View All
ARTURRegular sample text
ARTURRegular (Version 1.000;P) ARTUR.otfView Font Info 118 characters — View All

0 Comments

    No comments yet.
or sign up to post a comment.

Tags

My Tags

No tags yet.

About

Added (almost 11 years ago) by
fontspace avatar fontspace

Description

THIS FONT DEDICATED MY SON

Copyright

Copyright (c) ATRAX, 2004. All rights reserved.

License

:: [L I C E N C J A] :: <br> <br>:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafał Brzeziński <br>font zawiera duże i małe litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. <br> <br>:: możesz : <br>--->tworzyć dowolną ilość kopii fonta <br>--->instalować fonta na dowolnej liczbie komputerów <br>---> wykorzystywać go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, że nie mają one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój własny użytek a nie w celu zarobienia pieniędzy] <br>---> udostępniać fonta na stronie www ale pod warunkiem, że zachowasz plik z czcionką bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta <br> <br>:: bez zgody autora nie możesz modyfikować pliku z fontem, a szczególnie zmieniać nazwy fonta, usuwać informacji o autorze, usuwać pliku z licencją <br> używać fonta do jakichkolwiek działań komercyjnych <br> sprzedawać fonta albo udostępniać go na płatnych, lub częściowo płatnych stronach www <br> <br>:: wszelkie uwagi proszę kierować na adres : antrax27@wp.pl <br>Rafał Brzeziński <br> <br>:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl <br> <br>Jeśli chesz używać tego fonta w celach komercyjnych proszę o kontakt. <br> <br>ATRAX <br>Rafał Brzeziński <br>antrax27@wp.pl <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------- <br>The font ARTUR that was designed by me, <br>contains large & small letters, digits <br>and some punctuations. <br> <br>It's freeware. <br>You can use it in your private projects, <br>if you want to put it to the commercial <br>projects please let me know. <br> <br>font can be redistributed in condition <br>that it will be free of charge <br>and with this readme file attached. <br> <br>Hope you like ARTUR and it will be <br>useful in your work :) <br> <br> <br>ATRAX <br>Rafał Brzeziński <br>antrax27@wp.pl

Version

Version 001.000

Trademark

is a trademark of ATRAX.

Vendor

ATRAX
More info

Description

THIS FONT DEDICATED MY SON

Copyright

Copyright (c) ATRAX, 2004. All rights reserved.

License

:: [L I C E N C J A] :: <br> <br>:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafa³ Brzeziñski <br>font zawiera du¿e i ma³e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne. <br> <br>:: mo¿esz : <br>--->tworzyæ dowoln¹ iloœæ kopii fonta <br>--->instalowaæ fonta na dowolnej liczbie komputerów <br>---> wykorzystywaæ go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ¿e nie maj¹ one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w³asny u¿ytek a nie w celu zarobienia pieniêdzy] <br>---> udostêpniaæ fonta na stronie www ale pod warunkiem, ¿e zachowasz plik z czcionk¹ bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta <br> <br>:: bez zgody autora nie mo¿esz modyfikowaæ pliku z fontem, a szczególnie zmieniaæ nazwy fonta, usuwaæ informacji o autorze, usuwaæ pliku z licencj¹ <br> u¿ywaæ fonta do jakichkolwiek dzia³añ komercyjnych <br> sprzedawaæ fonta albo udostêpniaæ go na p³atnych, lub czêœciowo p³atnych stronach www <br> <br>:: wszelkie uwagi proszê kierowaæ na adres : antrax27@wp.pl <br>Rafa³ Brzeziñski <br> <br>:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl <br> <br>Jeœli chesz u¿ywaæ tego fonta w celach komercyjnych proszê o kontakt. <br> <br>ATRAX <br>Rafa³ Brzeziñski <br>antrax27@wp.pl <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------- <br>The font ARTUR that was designed by me, <br>contains large & small letters, digits <br>and some punctuations. <br> <br>It's freeware. <br>You can use it in your private projects, <br>if you want to put it to the commercial <br>projects please let me know. <br> <br>font can be redistributed in condition <br>that it will be free of charge <br>and with this readme file attached. <br> <br>Hope you like ARTUR and it will be <br>useful in your work :) <br> <br> <br>ATRAX <br>Rafa³ Brzeziñski <br>antrax27@wp.pl

Version

Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38

Trademark

is a trademark of ATRAX.

Vendor

ATRAX
More info