Unicode Block: Tags

Tags has 97 characters from U+E0000 - U+E007F

There are 51 fonts that have a character in this range. 115 characters (118.56%) of the range is covered.
Browser Character Name # Fonts
󠀁 U+E0001 LANGUAGE TAG 5
󠀂 U+E0002 <not a character> U+E0002 3
󠀃 U+E0003 <not a character> U+E0003 3
󠀄 U+E0004 <not a character> U+E0004 3
󠀅 U+E0005 <not a character> U+E0005 3
󠀆 U+E0006 <not a character> U+E0006 3
󠀇 U+E0007 <not a character> U+E0007 3
󠀈 U+E0008 <not a character> U+E0008 3
󠀉 U+E0009 <not a character> U+E0009 3
󠀐 U+E0010 <not a character> U+E0010 10
󠀑 U+E0011 <not a character> U+E0011 7
󠀒 U+E0012 <not a character> U+E0012 4
󠀓 U+E0013 <not a character> U+E0013 7
󠀔 U+E0014 <not a character> U+E0014 3
󠀕 U+E0015 <not a character> U+E0015 4
󠀖 U+E0016 <not a character> U+E0016 3
󠀗 U+E0017 <not a character> U+E0017 4
󠀘 U+E0018 <not a character> U+E0018 3
󠀙 U+E0019 <not a character> U+E0019 2
󠀠 U+E0020 TAG SPACE 4
󠀡 U+E0021 TAG EXCLAMATION MARK 5
󠀢 U+E0022 TAG QUOTATION MARK 6
󠀣 U+E0023 TAG NUMBER SIGN 4
󠀤 U+E0024 TAG DOLLAR SIGN 4
󠀥 U+E0025 TAG PERCENT SIGN 4
󠀦 U+E0026 TAG AMPERSAND 4
󠀧 U+E0027 TAG APOSTROPHE 4
󠀨 U+E0028 TAG LEFT PARENTHESIS 4
󠀩 U+E0029 TAG RIGHT PARENTHESIS 6
󠀪 U+E002A TAG ASTERISK 2
󠀫 U+E002B TAG PLUS SIGN 2
󠀬 U+E002C TAG COMMA 2
󠀭 U+E002D TAG HYPHEN-MINUS 2
󠀮 U+E002E TAG FULL STOP 2
󠀯 U+E002F TAG SOLIDUS 2
󠀰 U+E0030 TAG DIGIT ZERO 7
󠀱 U+E0031 TAG DIGIT ONE 7
󠀲 U+E0032 TAG DIGIT TWO 7
󠀳 U+E0033 TAG DIGIT THREE 7
󠀴 U+E0034 TAG DIGIT FOUR 7
󠀵 U+E0035 TAG DIGIT FIVE 7
󠀶 U+E0036 TAG DIGIT SIX 7
󠀷 U+E0037 TAG DIGIT SEVEN 7
󠀸 U+E0038 TAG DIGIT EIGHT 7
󠀹 U+E0039 TAG DIGIT NINE 7
󠀺 U+E003A TAG COLON 2
󠀻 U+E003B TAG SEMICOLON 2
󠀼 U+E003C TAG LESS-THAN SIGN 2
󠀽 U+E003D TAG EQUALS SIGN 2
󠀾 U+E003E TAG GREATER-THAN SIGN 2
󠀿 U+E003F TAG QUESTION MARK 2
󠁀 U+E0040 TAG COMMERCIAL AT 4
󠁁 U+E0041 TAG LATIN CAPITAL LETTER A 4
󠁂 U+E0042 TAG LATIN CAPITAL LETTER B 3
󠁃 U+E0043 TAG LATIN CAPITAL LETTER C 4
󠁄 U+E0044 TAG LATIN CAPITAL LETTER D 4
󠁅 U+E0045 TAG LATIN CAPITAL LETTER E 4
󠁆 U+E0046 TAG LATIN CAPITAL LETTER F 4
󠁇 U+E0047 TAG LATIN CAPITAL LETTER G 4
󠁈 U+E0048 TAG LATIN CAPITAL LETTER H 7
󠁉 U+E0049 TAG LATIN CAPITAL LETTER I 4
󠁊 U+E004A TAG LATIN CAPITAL LETTER J 2
󠁋 U+E004B TAG LATIN CAPITAL LETTER K 2
󠁌 U+E004C TAG LATIN CAPITAL LETTER L 2
󠁍 U+E004D TAG LATIN CAPITAL LETTER M 2
󠁎 U+E004E TAG LATIN CAPITAL LETTER N 2
󠁏 U+E004F TAG LATIN CAPITAL LETTER O 2
󠁐 U+E0050 TAG LATIN CAPITAL LETTER P 4
󠁑 U+E0051 TAG LATIN CAPITAL LETTER Q 4
󠁒 U+E0052 TAG LATIN CAPITAL LETTER R 28
󠁓 U+E0053 TAG LATIN CAPITAL LETTER S 4
󠁔 U+E0054 TAG LATIN CAPITAL LETTER T 4
󠁕 U+E0055 TAG LATIN CAPITAL LETTER U 4
󠁖 U+E0056 TAG LATIN CAPITAL LETTER V 4
󠁗 U+E0057 TAG LATIN CAPITAL LETTER W 5
󠁘 U+E0058 TAG LATIN CAPITAL LETTER X 5
󠁙 U+E0059 TAG LATIN CAPITAL LETTER Y 7
󠁚 U+E005A TAG LATIN CAPITAL LETTER Z 5
󠁛 U+E005B TAG LEFT SQUARE BRACKET 2
󠁜 U+E005C TAG REVERSE SOLIDUS 2
󠁝 U+E005D TAG RIGHT SQUARE BRACKET 2
󠁞 U+E005E TAG CIRCUMFLEX ACCENT 2
󠁟 U+E005F TAG LOW LINE 2
󠁠 U+E0060 TAG GRAVE ACCENT 4
󠁡 U+E0061 TAG LATIN SMALL LETTER A 4
󠁢 U+E0062 TAG LATIN SMALL LETTER B 4
󠁣 U+E0063 TAG LATIN SMALL LETTER C 4
󠁤 U+E0064 TAG LATIN SMALL LETTER D 4
󠁥 U+E0065 TAG LATIN SMALL LETTER E 4
󠁦 U+E0066 TAG LATIN SMALL LETTER F 4
󠁧 U+E0067 TAG LATIN SMALL LETTER G 4
󠁨 U+E0068 TAG LATIN SMALL LETTER H 4
󠁩 U+E0069 TAG LATIN SMALL LETTER I 4
󠁪 U+E006A TAG LATIN SMALL LETTER J 2
󠁫 U+E006B TAG LATIN SMALL LETTER K 2
󠁬 U+E006C TAG LATIN SMALL LETTER L 2
󠁭 U+E006D TAG LATIN SMALL LETTER M 2
󠁮 U+E006E TAG LATIN SMALL LETTER N 2
󠁯 U+E006F TAG LATIN SMALL LETTER O 2
󠁰 U+E0070 TAG LATIN SMALL LETTER P 4
󠁱 U+E0071 TAG LATIN SMALL LETTER Q 4
󠁲 U+E0072 TAG LATIN SMALL LETTER R 3
󠁳 U+E0073 TAG LATIN SMALL LETTER S 3
󠁴 U+E0074 TAG LATIN SMALL LETTER T 4
󠁵 U+E0075 TAG LATIN SMALL LETTER U 3
󠁶 U+E0076 TAG LATIN SMALL LETTER V 3
󠁷 U+E0077 TAG LATIN SMALL LETTER W 5
󠁸 U+E0078 TAG LATIN SMALL LETTER X 3
󠁹 U+E0079 TAG LATIN SMALL LETTER Y 3
󠁺 U+E007A TAG LATIN SMALL LETTER Z 3
󠁻 U+E007B TAG LEFT CURLY BRACKET 3
󠁼 U+E007C TAG VERTICAL LINE 3
󠁽 U+E007D TAG RIGHT CURLY BRACKET 3
󠁾 U+E007E TAG TILDE 3
󠁿 U+E007F CANCEL TAG 2
All 115 Results
Source: Unicode Consortium, Version: 11.0.0